Vértex Vinter
17–20 mars Sylarna, High Camp på jämtlands tak